Om kreftforskning ved SUS

Kreftforskningen ved SUS mottar i dag begrenset støtte fra Forskningsrådet, Kreftforeningen og Helse Vest. Fondet har som mål at et styrket forskningsmiljø innen kreftområdet ved SUS i stigende grad skal kvalifisere for ekstern støtte i årene fremover

Kreftforskningen ved SUS kan i dag i hovedsak deles inn etter den forskning som skjer i de følgende forskningsgrupper (leder av forskningsgruppen i parantes).

 • Forskningsgruppe for Kirurgi (Jon Arne Søreide)
 • Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk (Bjørnar Gilje)
 • Forskningsgruppe for Patologisk anatomi (Emiel Janssen)
 • Forskningsgruppe for Brystkreft (Håvard Søiland)
 • Forskningsgruppe for Radiologi (Kathinka Dæhli Kurz)

Produksjonen innen forskningsgruppene som arbeider med kreftforskning på SUS. Figuren viser antall kreftrelaterte artikler de siste fem årene er.

Antall kreftrelaterte artikler de siste fem årene er


Her følger et utdrag av aktiviteten i de fem forskningsgruppene basert på fjorårets årsrapport for å gi et bilde av hva som skjer av kreftforskning ved SUS:

Forskningsgruppe for Kirurgi

Kirurgisk forskningsgruppe har 3 professorer som er engasjert i veiledning av PhD kandidater eller  postdoc kandidater. I 2013 disputerte 2 PhD kandidater ( B.Nedrebø & T. Glomsaker).

Flere i forskningsgruppen har vært medarbeidere på nasjonale/internasjonale studier eller prosjekter. Kirurgisk forskningsgruppe har pågående samarbeid med Haukeland universitetssjukehus, Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling, Kreftregisteret, Oslo universitetssykehus, St.Olav Hospital, NTNU, UNN, Norsk luftambulanse.

Ulike oppgaver og verv ivaretas av medlemmer av gruppen: Redaktør i British Journal of Surgery og i ScandJTraumaResEmergMed, medlemmer av Editorial Board i World J Gastroenterol, Scand J Surg, faglige medarbeidere i Tidsskr Nor Legeforen. Medlemmer av gruppen har ledet/eller vært medlem av grupper som utarbeider Handlings­pro­g­rammer for kreftsykdommer på oppdrag fra Helsedirektoratet. Et medlem av gruppen er sentralt involvert i arbeidet med ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017, og en er utnevnt medlem av Nasjonalt fagråd for utvikling av individuell tilpasset kreftbehandling, og som medlem i Nasjonalt publikasjonråd for medisin. I tillegg har vi nasjonal representant i European Society of Coloproctology.

Den vitenskapelige produksjon bedømt ut fra antall vitenskapelige artikler har vært god. Artiklene er publisert i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter, inkl. Lancet, BJS, J Gastrointest Surg, Breast Cancer Res Treatm. Kreftrelaterte tema er et hovedfokus, fortrinnsvis innen gastroenterologisk kirurgi og brystkreft.

Molekylærbiolog (PostDoc, midl.ekstern finansiert) knyttet til gastrokirurgi baserer seg på delvis finansiell ekstern støtte.  Molekylærbiologene har primær arbeidsplass ved Laboratorium for molekylærbiologi/Hillevåg. Etablering og oppstart av biobank (ACROBATICC) for kolorektalkreft, og godkjenning av biobank for ”øvre gastro”(GITAN) har vært viktige milepæler.

Seks doktorgradsarbeider er startet opp eller er i ferd med å ferdigstilles i forskningsgruppen.

Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk

Forskningsgruppen er delt i tre. Oversikten under viser pågående forskningsprosjekter i hver av disse:

Seksjon Stråleterapi

Det er etablert et tobakksavvenningstilbud for pasienter som skal til kurativ strålebehandling i seksjonen. (Røykestopp for strålepasienter ). Samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen og Seksjon Stråleterapi. Arbeidstittel: Pulmonary function tests as a selection method for respiratory gated radiotherapy in patients with left-sided breast cancer. Det er fullført inklusjon av pasienter i multisenterstudie for forkortet behandlingstid av strålebehandling for brystkreft (HYPO-studie, Århus Sygehus leder studien).
Det er innvilget støtte til prosjekt fra Folke Hermansens fond for å se videre på Forbedring av pustekontrollert strålebehandling av brystkreft (prosjektleder Johan Vikström)

Seksjon for klinisk Hematologi og Onkologi

Pasientnær klinisk forskning i form av deltakelse i nasjonale og internasjonale studier innen utprøving av nye legemidler samt nye behandlingsstrategier prioriteres. Prioritering av slike studier sikrer pasientene et godt tilbud i samsvar med den raske medisinske utvikling som finner sted, samtidig som kunnskapsbasen for de aktuelle fagmiljøene styrkes. Vi deltar for tiden i 29 studier, hvor flesteparten også innebærer translasjonsforskning/ basalforskning. Vel 60 % er initiert av nasjonale eller nordiske faggrupper og flere av våre fagansvarlige overleger er aktive medlemmer av disse grupper. 3 studiesykepleiere (2,6 stilling) og 1 stråleterapeut sikrer koordinering og kvalitet i overenstemmelse med «good clinical pratice».

Laboratorium for Molekylærbiologi

Mikrometastasegruppen har arbeidet videre for å få tatt i bruk et nytt innovativt cytostatikum, basert på nano-teknologi, til bruk ved avansert/metastatisk pancreascancer, såkalt nab-paclitaksel (nano partikkel-bundet albumin-paklitaksel.).

Teknikker for påvisning av sirkulerende tumorceller ble fullført i 2012/2013. Vi startet også utviklingsarbeidet for å få på plass teknikker for å gjøre mRNA profilering på enkeltstående sirkulerende tumorceller i 2012.

På grunnlag av eksisterende metodikk er vi klare for neste-generasjon målrettet sekvensering av DNA fra enkeltceller.

I vårt lungekreftprosjekt har vi undersøkt den prognostiske betydningen av kreftceller i blodprøver og regionale lymfeknuter hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft i samarbeid med Helland/Brustugun på Oslo Universitetssjukehus (OUS).

Nye oppfølgingsdata fra vaktpostlymfeknute-studien ("Mikrometataser til vaktpostlymfeknuter ved tykktarmskreft") ble samlet inn, med tanke på oppdatering av tidligere analyse og nye analyser i samarbeid med kirurgisk forskningsgruppe og OUS.

Nytt samarbeidsprosjekt med kirurgisk forskningsgruppe er for igang. Her undersøkes blodprøver fra pasienter som opereres for tarmkreft for tilstedeværelse av sirkulerende kreftceller.

Forskningsgruppe for Patologisk anatomi

Ved avdeling for patologi har vi fokusert på følgende forskningstema «Prognostic and predictive factors in neoplasia». Denne forskingen har vært svært vellykket og vil bli videreført. Dette innbefatter utvikling og validering av molekylær biomarkører og deres anvendelse i klinikken. Noen av disse markørene gjelder klassiske patologi, mens andre gjelder kosthold, livstil, nevroendokrinologi og immunologi.

Forskningsgruppa har to store subgrupper:

 1. Forskning på tekniske aspekter av biomarkører
 2. Forskning på kliniske aspekter, særlig forebyggende og «skreddersydd» prognostisk og prediktiv medisin

Følgende prosjekter pågår for øyeblikket:

 • Comparing the prognostic and predictive value of microRNA, gene expression signatures and proliferation in early node negative breast cancer
 • Identification of patients with high and low risk for stage progression of Ta,1 urotelial cancers of the urinary bladder.
 • Development of diagnostic methods for the prediction of regression of high grade CIN-lesions(CIN2-3) of the cervix.

Følgende kandidater disputerte: Kristin Jonsdottir med avhandlingen “Comparing the prognostic and predictive value of microRNA, gene expression signatures and proliferation in early node negative breast cancer” og Wei wei Feng med avhandlingen “Diagnostic, prognostic and therapeutic aspects of Endometrial Strom Sarcomas-Low grade and Undifferentiated Endometrial Sarcomas.”

Gruppen fikk tildelt en post doc-stilling for Kristin Jonsdottir fra Folke Hermansen Fondet. Prosjektet hennes «microRNA’s as prognosticators and predictors in breast cancer” er blant annet et samarbeid med avdeling for klinisk epidemiologi fra Århus Universitet, Danmark; Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk og Forskningsgruppe for Brystkkreft ved SUS.

Forskningsgruppe for brystkreft

Forskningsgruppe for brystkreft ble en realitet i 2014, og ledes av professor Håvard Søiland. En ønsket med dette å ivareta og videreutvikle den forskningsaktiviteten som er bygget opp på bryst- og endokrinkirurgisk seksjon det siste tiåret.

Prosjektporteføljen omfatter forskning på både psykososiale og klassiske medisinske aspekter ved brystkreft. Målsetningen for forskningsgruppen er å skape prosjekter med ulike innfallsvinkler som grunnlag for rammen og visjonen til forskningsgruppen: Fra molekyl til helt menneske.

Forskningsaktiviteten på brystkreft har fokus på å samle inn biologisk, klinisk og selvrapporterte (spørreskjema) materiale fra konsekutive operable brystkreftpasienter. Dette skjer i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus(HUS).

Følgende prosjekter pågår i gruppen:

 • Proliferation in operable breast cancer – solidity in prognostication and influence of preoperative glucose administration on proliferation assessment. –Phd-prosjekt med Tone Hoel Lende.
 • I am not the same – Postdokprosjekt med Birgitta Haga Gripsrud
 • Prospective Breast Cancer Biobanking – en populasjonsbasert prospektiv monitorering av personorientert behandling og oppfølging av brystkreftpasienter. – Prosjektleder Håvard Søiland

Forskningsgruppe for Radiologi

Det er nå 4 leger på Avdeling for Radiologi som har en doktorgrad.  En overlege skriver sammen sin ph.d-grad og en LIS er ansatt i D-stilling. I tillegg begynner en fysiker på et ph.d-samarbeid med Klinisk immunologisk forskningsgruppe. Kathinka D. Kurz er veileder for to ph.d-kandidater.

I 2014 installerte vi en 3 Tesla MR, dette åpner for nye undersøkelses-metoder, og vil også være veldig spennende forskningsmessig. For tiden er hovedfokus for forskning innen neuroimaging, nevrointervensjon og kardiologi, men det drives også forskning innen onkologi, pulmonologi, pediatri og brystdiagnostikk i Helse Stavanger HF. Det foreligger forskningssamarbeid med Rikshospitalet.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer